Projektové vyučování hudební výchovy, výtvarné výchovy, dramatické výchovy a tvůrčího psaní.

Péče o talenty. Možnost tvořivě se rozvíjet pro všechny děti.

Kvalifikovaní pedagogové rozvíjí kreativitu ve všech předmětech.

Důraz je kladen na kvalitní vzdělání, tvořivé činnosti jsou nadstavbou.

Vytváříme pro žáky vstřícné a tvůrčí prostředí.

Vědomosti, dovednosti, kreativita?

        Kvalitní vzdělání je pro nás prioritou. Ve specializovaných třídách se navíc ve větší míře staví na metodách podporujících tvořivost (zážitková pedagogika, integrovaná tematická výuka, metody tvořivé dramatiky a tvůrčího psaní, projekty atd.). Výsledkem použití těchto metod je vyšší motivace dětí a tvořivější přístup ke školní práci.

        Součástí vzdělávání je široké spektrum odpoledních aktivit, ve kterých se uplatňují pilíře estetické výchovy s důrazem na rozvoj tvořivosti – tvořivá dramatika, tvůrčí psaní, výtvarná tvorba plošná i prostorová, hudební výchova včetně sborového zpěvu, tance a hry na nástroj.

        Bližší informace včetně možnosti prohlídky školy, rozhovoru s budoucí třídní učitelkou či individuálního termínu přijímacího pohovoru na e-mailové adrese mcechlovska@zs-aloisinavysina.cz.